dinsdag 6 februari 2018

Christenvervolging, wereldwijd!Aartsbisschoppen uit Syrië en Nigeria over de situatie van de christenen in hun respectieve landen
Op de dramatische situatie waarin de christenen in Nigeria en Syrië verkeren, werd door aartsbisschoppen uit die twee landen dieper ingegaan naar aanleiding van een persconferentie van de wereldwijde katholieke hulporganisatie Kerk in Nood die afgelopen weekend in Keulen werd georganiseerd. Aartsbisschop Matthew Man-Oso Ndagoso uit de Noord-Nigeriaanse stad Kaduna en de maronitische aartsbisschop van Aleppo in Syrië, Joseph Tobji, waarschuwden gezien de aanhoudende dreiging, het voortdurende geweld en de talloze gevluchte inwoners zelfs voor de totale uitroeiing van het christendom in hun respectieve thuisregio’s.

...Hij had ook kritiek voor de rol van de internationale gemeenschap: “Het is voor iedereen volkomen duidelijk dat de redenen voor een dergelijke oorlogscatastrofe, die wij in het land nu al zeven jaar moeten doorstaan, niets met de eis van democratie of vrijheid te maken hebben. Het gaat hier veeleer om een vuil spelletje dat door de wereldeconomie wordt gespeeld.“ Factoren die daartoe hebben bijgedragen, zijn volgens de aartsbisschop vooral de wapenhandel, natuurlijke hulpbronnen als aardolie en aardgas, de gunstige economisch-geografische ligging van het land en tegenstellingen in de politieke wereld. Voor de wereldmachten is Syrië net een taart waarvan iedereen het grootste stuk wil meepikken, benadrukte hij. (Maroniet-aartsbisschop Joseph Tobji van Aleppo)

Nigeria: christelijk godsdienstonderwijs gedeeltelijk verboden.

In enkele federale staten in het noorden van Nigeria werd ook de islamitische shariawetgeving ingevoerd. Daarnaast is het christelijke godsdienstonderricht in enkele Noord-Nigeriaanse staten niet toegestaan, maar islamitisch godsdienstonderricht wel. Islamitische godsdienstleerkrachten worden door de staat aangesteld en met overheidsmiddelen betaald. Ook worden moskeeën met overheidsgeld gebouwd, terwijl aan de christenen bouwterreinen worden geweigerd waarop ze kerken zouden kunnen bouwen.
Daarom eiste Ndagoso in het bijzonder voor de christelijke minderheid in het noorden “een rechtvaardige behandeling, gesteund op gerechtigheid en de eerlijke omgang met elkaar ongeacht de geloofsovertuiging, de stam waartoe iemand behoort, de politieke overtuiging en de sociale status. De christenen van Nigeria willen dat hun fundamentele mensenrechten en hun vrijheid overal in het land worden gewaarborgd en geëerbiedigd.“
De aartsbisschop had uitdrukkelijk woorden van lof voor de ondersteuning door en de blijken van solidariteit vanwege de wereldwijde  katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, “die er in tijden van nood altijd is geweest voor ons volk.“ Zelfs een aantal bisschoppen hadden het wegens de onveiligheid en de onzekere toestand niet gewaagd om naar Noord-Nigeria te reizen. Hij benadrukte dat “Kerk in Nood” een “spreekbuis” is, die de vrees, de angsten, de zorgen en de noden van de vervolgde christelijke minderheid internationaal met luide stem aan het grote publiek kenbaar maakt.
Daarom is het dringend noodzakelijk om zich solidair te tonen met de vervolgde christenen overal te wereld, benadrukte ook de mensenrechtenexpert van de hulporganisatie Kerk in Nood, Berthold Pelster, in zijn uiteenzettingen op het evenement dat door Kerk in Nood Duitsland werd georganiseerd. “Een opkomst van onverdraagzame religieuze ideologieën stellen wij al sinds zowat dertig, veertig jaar vooral in delen van de islamitische wereld vast. Door de omwentelingen die zich sinds 2011 in de Arabische ruimte hebben voorgedaan, kwam het tot extreme uitwassen. Het radicaal-islamitische gedachtegoed breidt zich inmiddels ook in steeds grotere mate over het Afrikaanse continent uit“, zei hij.
Daarom is het van essentieel belang dat het grote publiek op wereldschaal steeds opnieuw op de schendingen van het fundamenteel recht op godsdienstvrijheid wordt gewezen. De vervolgde en onderdrukte christenen putten vooral kracht uit hun geloof, doordat ze weten dat ze in hun nood door de Wereldkerk niet in de steek worden gelaten.
Kerk in Nood documenteert de vervolging van de christenen wereldwijd en volgt de ontwikkeling van de godsdienstvrijheid in 196 landen op de voet. De resultaten worden door de pauselijke hulporganisatie als enige niet-gouvernementele organisatie regelmatig, om de twee jaar, gepubliceerd (religious-freedom-report.org). Het volgende wereldwijde rapport over de godsdienstvrijheid zal in het najaar van dit jaar worden voorgesteld.
Door Tobias Lehner

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.
U kan helpen door:
  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.
  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.
Alvast bedankt voor uw steun!